رمز موفقیت = برنامه ريزي + تلاش + کوشش + توکل. شماره تماس:09399781634
 دروس اختصاصی کنکور90

بسمه تعالي

 

  بودجه بندي آزمون هاي سراسري گزينه برتر رشته علوم انساني نيمسال اول (سال تحصيلي 90-1389)

  

ويژه داوطلبان آزمون سراسري 90

 

 

  دروس اختصاصي رشته علوم انساني

 

   

 

جغرافي2

تاريخ

روان شناسي

اقتصاد

علوم اجتماعي

عربي

زبان وادبيات فارسي

نام كتاب

موضوع

سال سوم

تاريخ شناسي

تاريخ1

روان شناسي

اقتصاد

علوم

اجتماعي

جامعه1

پيش1

آرايه

تاريخ ادبيات1

عروض

تاريخ

مراحل

درس1

درس1

درس1

فصل1

درس1

درس1

دروس

1و2

درس1

درس1

دروس

1و2

درس1

16مهر

آزمون1

درس2

درس2

دروس

2و3

فصل1

درس2*

درس2

دروس

3و4

درس1

دروس

2و3

دروس

3و4

درس10

23مهر

آزمون2

درس3

درس3

دروس

4و5

فصل1

درس3*

درس3

دروس

5و6

درس2

دروس

4و5

دروس

5و6

درس2

30مهر

آزمون3

درس4

دروس

1تا3

دروس

6و7

فصل2

درس4

درس4

دروس

1تا7

درس2

دروس

6و7

دروس

1تا6

درس11

7آبان

آزمون4

درس5

دروس

4و5

دروس

8و9

فصل2

درس5

درس5

دروس

8و9

درس3

دروس

8و9

دروس

7و8

درس3

14آبان

آزمون5

درس6

دروس

6و7

دروس

1تا10

فصل2

درس6*

دروس

1تا5

دروس

10و11

درس3

دروس

10و11

دروس

9و10

درس12

21آبان

آزمون6

دروس

7و8

دروس

4تا7

دروس

11تا13

فصل2

درس7*

درس6

دروس

12و13

دروس

1تا3

دروس

12و13

دروس

11و12

درس4

28آبان

آزمون7

دروس

9و10

دروس

8و9

دروس

14و15

فصل3*

درس8*

درس7

درس14

درس4

دروس

14و15

دروس

13و14

درس13

5آذر

آزمون8

دروس

1تا5

دروس

10و11

دروس

16و17

فصل3*

درس9

درس8

دروس

8تا14

درس4

دروس

16و17

دروس

15و16

درس5

12آذر

آزمون9

دروس

6تا10

دروس

8تا11

دروس

18و19

فصل3*

درس10

درس9

دروس

15و16

درس5

دروس

18و19

دروس

7تا16

درس14

19آذر

آزمون10

دروس

11و12

دروس

12و13

دروس

20و21

فصل3*

درس11

درس10

دروس

17و18

درس5

دروس

20و21

دروس

17و18

دروس

6و7

26آذر

آزمون11

دروس

13و14

دروس

14و15

دروس

22و23

فصل4

درس12

دروس

11و12

دروس

15تا18

درس6

دروس

22و23

دروس

19و20

درس8*

3دي

آزمون12

دروس

15و16

دروس

12 تاآخر

درس24

 

فصل4

درس13

دروس

13و14

بخش1

درس6

دروس

24و25

دروس

21و22

درس9*

10دي

آزمون13

دروس

11تا16

دروس

1تا7

دروس

10تا16

فصل4

درس14

دروس

6تا10

بخش2

دروس

4تا6

درس26

دروس

23و24

دروس

1تا9

17دي

آزمون14

-

دروس

8تا15

دروس

17تا24

فصل4

دروس

15و16*

دروس

11تاآخر

بخش3

-

-

دروس

25و26

دروس

10تاآخر

24دي

آزمون15

 

 

 

|+| نوشته شده توسط ادريس كريمي نيا در سه شنبه ششم مهر ۱۳۸۹  |
 دروس عمومی کنکور90

بسمه تعالي

 

بودجه بندي آزمون هاي سراسري گزينه برتر رشته علوم انساني نيمسال اول (سال تحصيلي 90-1389)

 

ويژه داوطلبان آزمون سراسري 90

 

دروس عمومي رشته علوم انساني

 

انگليسي

معارف اسلامي

عربي

زبان وادبيات فارسي

نام كتاب

موضوع

انگليسي

پيش1

انگليسي3

معارف

پيش1

معارف2

عربي2

زبان فارسي3

زبان وادبيات پيش1

ادبيات 2

تاريخ

مراحل

درس1

درس1

-

درس1

درس1

درس1

درس1

-

16مهر

آزمون1

درس1

درس1

درس1

درس2

درس2

درس2

درس2

درس1

23مهر

آزمون2

درس2

درس2

درس1

درس3

درس3

درس2

درس3

درس2

30مهر

آزمون3

درس2

درس2

درس2

دروس

1تا3

دروس

4و5

درس3

دروس

1تا3

دروس

3و4

7آبان

آزمون4

درس3

دروس

1و2

درس2

درس4

دروس

6و7

درس3

درس4

دروس

5و6

14آبان

آزمون5

درس3

درس3

درس3

درس5

دروس

8و9

دروس

4و5

درس5

دروس

7و8

21آبان

آزمون6

درس4

درس3

درس3

درس6

دروس

10و11

دروس

6و7

درس6

دروس

9و10

28آبان

آزمون7

درس4

دروس

2و3

درس4

دروس

4تا6

دروس

12و13

دروس

8و9

دروس

4تا6

دروس

11و12

5آذر

آزمون8

درس1

درس1

درس4

دروس

7و8

دروس

14و15

دروس

10و11

دروس

7و8

دروس

13و14

12آذر

آزمون9

درس2

درس2

درس5

دروس

9و10

دروس

16و17

دروس

12و13

دروس

9و10

دروس

15و16

19آذر

آزمون10

درس3

درس3

درس5

دروس

7تا10

درس18

دروس

14و15

دروس

7تا10

دروس

17و18

26آذر

آزمون11

درس4

-

درس6

دروس

11و12

دروس

1تا5

دروس

1تا5

دروس

11و12

دروس

19و20

3دي

آزمون12

-

-

درس6

دروس

13و14

دروس

6تا10

دروس

6تا10

دروس

13و14

دروس

21و22

10دي

آزمون13

-

-

درس6

دروس

11تا14

دروس

11تا15

دروس

11تا15

دروس

11تا14

دروس

23و24

17دي

آزمون14

-

-

-

دروس

15و16

دروس

16تا18

-

دروس

15و16

-

24دي

آزمون15

 

« موسسه گزينه درست مجري طرح آزمون هاي سراسري گزينه برتر»

 

www.edriskarimi.blogfa.com پايگاه اينترنتي :

 

 

 

 

گزينه برتر يعني برنامه ريزي دقيق وسنجيده

 

 

 

 

 

« آزمون هاي سراسري گزينه برتر»

 

|+| نوشته شده توسط ادريس كريمي نيا در سه شنبه ششم مهر ۱۳۸۹  |
 معرفی موسسه گزینه برتر

بسمه تعالي

                                                                                                                                            

 مقدمه 

گزينه برتر،برنامه ايست ويژه تحصيلات تکميلي که ماموريت دارد تا روند برنامه ريزي درسي را به اطلاع داوطلبان رسانده و موقعيتي را ايجاد کند تا داوطلبان در شرايطي برابر به رقابت با يكديگر بپردازند.

براساس رسالت اصلي اين برنامه و توصيه مشاور تحصيلي ، در پاسخ به درخواست تعداد کثيري از داوطلبان تصميم بر آن شد تا نسبت به مهمترين گام در موفقيت اقدام گردد تا برآن اساس نقاط ضعف و قوت داوطلبان شناسايي شده و در نتيجه منابع آموزشي کاربردي متناسب با نياز داوطلبان به آنها توصيه گردد. همچنين به منظور جلوگيري از مطالعه پراکنده و بي هدف داوطلبان، گزينه برتر با همکاري اساتيد مطرح کشور اقدام به توليد و ارائه محصولي بي بديل بنام برنامه ريزي درسي بلند مدت وكوتاه مدت نموده تا ديگر هيچ داوطلبي نگران پول و مشاور نباشد و در تکميل خدمات خود، برنامه هاي مشاوره اي کاملا ويژه اي را به داوطلبان ارائه نموده باشد. گزينه برتر با اهداف فوق وارائه آن در مقياسي گسترده  در سطح كشور  وبه جهت برخورداري تمام اقشار جامعه از يك فرصت برابر به خصوص در مناطق محروم  وكم برخوردار شكل گرفته  و از مهرماه 1389 فعاليت رسمي خود را  آغاز مي كند . از ابتداي مهرماه 89 تا زمان آزمون سراسري 90 حدود 40 هفته فرصت مطالعاتي است. برنامه كلي 40 هفته اي درسي گزينه برتر تدوين وبه تدريج براي داوطلبان 90 ارائه مي گردد. در طول سال تحصيلي 90-1389 برنامه هاي  ميان مدت به تناسب هر مقطع زماني وبه صورت روزانه به داوطلبان ارائه مي گردد  . اين برنامه ها متناسب با وضعيت داوطلبان مشغول به تحصيل در دوره پيش دانشگاهي و داوطلبان فارغ التحصيل از دوره پيش دانشگاهي متفاوت و انعطاف پذير مي باشد . اولين برنامه درسي ميان مدت روزانه كه از10 مهر89 آغاز وتا 23 مهر ( 2 هفته  ) ادامه خواهد داشت از طريق پايگاه اينترنتي  قابل دريافت است .

٭از آنجا كه يكي از بزرگترين مشكلات داوطلبان و دانش آموزان نداشتن يك برنامه ريزي درسي مناسب مي باشد ،داوطلبان در برنامه ريزي گزينه برتر با بهره مندي از اين امكان موفقيت هاي بيشتري كسب مي نمايند.

٭سخن پاياني: مطمئن باشيد كه برنامه ريزي هيچ موسسه اي به پاي برنامه ريزي موسسه گزينه برتر  نخواهد رسيد و اگر شك داريدبرنامه  چندتا موسسه را بگيريد و با گزينه برتر مقايسه كنيد آن وقت مي فهميد كه حق با ماست  .

* موسسه گزينه برتر براي ارتقاي سطح برنامه ريزي در سطح كشور خدمت مي كند لذا هيچ آزموني در كار نيست فقط ما روند برنامه ريزي را براي شما آسان كرديم

 

پایگاه اینترنتی:       www.edriskarimi.blogfa.com    

 

 

 

 

 

 

 

|+| نوشته شده توسط ادريس كريمي نيا در دوشنبه پانزدهم شهریور ۱۳۸۹  |
 برنامه روزانه آزمون اول سال سوم انسانی

برنامه3

برنامه2

برنامه1

 

جامعه شناسي

مطالعه درس1

تاريخ

مطالعه درس1

ادبيات فارسي

مطالعه درس1

27 شهريور

شنبه

فلسفه3

نصف درس1

تاريخ ادبيات

مطالعه درس1

زبان فارسي

مطالعه درس1

 28 شهريور

يكشنبه

جغرافيا

نصف درس1

آرايه ادبي

مطالعه درس1

عربي

مطالعه درس1

29 شهريور

دوشنبه

———

منطق

نصف درس1

ادبيات فارسي

مطالعه درس2

30 شهريور

سه شنبه

رياضي

فلسفه3

نيمه دوم درس1

دين وزندگي

مطالعه درس1

31 شهريور

چهارشنبه

———

———

زبان فارسي

مطالعه درس2

1 مهر

پنج شنبه

جامعه شناسي

مرور درس1

رياضي

انگليسي

لغت درس1

2 مهر

جمعه

منطق

نصف درس1

تاريخ ادبيات

مطالعه درس2

عربي

مطالعه درس4

3 مهر

شنبه

جغرافيا

نيمه دوم درس1

آرايه ادبي

مرور درس1

انگليسي

گرامر درس1

4 مهر

يكشنبه

———

فلسفه3

مرور درس1

ادبيات فارسي

مروردرس1

5 مهر

دوشنبه

تاريخ ايران وجهان2

مرور درس1

رياضي

———

6 مهر

سه شنبه

———

منطق

مطالعه كل درس1

زبان فارسي

مرور درس1و2

7 مهر

چهارشنبه

جغرافيا

مرور درس1

رياضي

عربي

مرور دروس1و2

8 مهر

پنج شنبه

———

تاريخ ادبيات

مرور دروس1و2

دين وزندگي

مرور درس1

9 مهر

جمعه

آزمون شماره1

10 مهر

 

شنبه

 

 

 

برنامه ريزي روزانه آزمون هاي گزينه برتر

 

 

توجه: هر روزي به مدت 20 دقيقه درس روان شناسي بصورت «كنكوري» مطالعه شود .

 

|+| نوشته شده توسط ادريس كريمي نيا در دوشنبه پانزدهم شهریور ۱۳۸۹  |
 دروس اختصاصی سال سوم انسانی

                   بودجه بندي آزمون هاي سراسري گزينه برتر رشته علوم انساني (سال تحصيلي 90-1389)

ويژه داوطلبان سال سوم متوسطه

دروس اختصاصي رشته ادبيات وعلوم انساني

 

روان شناسي

منطق

فلسفه

علوم اجتماعي

جغرافيا

تاريخ

زبان وادبيات فارسي

رياضيات

نام كتاب

موضوع

روان شناسي

منطق

فلسفه

جامعه2

جغرافيا2

تاريخ2

آرايه ادبي

تاريخ ادبيات2

رياضي3

تاريخ

مراحل

فصل 1

درس1

درس1

-

درس1

درس1

درس1

دروس

1و2

فصل1

تابع

10مهر

آزمون1

 

فصل 1

درس2

درس1

دروس

1و2

درس2

دروس

2و3

دروس

2و3

دروس

3و4

فصل1

تابع

24مهر

آزمون2

 

فصل 1

دروس

1و2

درس2

دروس

3و4

درس3

دروس

4و5

دروس

4و5

دروس

1تا4

فصل1

تابع

8آبان

آزمون3

 

فصل 2

درس3

درس2

درس5

درس4

دروس

1تا5

دروس

6و7

دروس

5و6

فصل1

تابع

22آبان

آزمون4

 

فصل 2

درس4

درس3

دروس

1تا5

درس5

دروس

6و7

دروس

8و9

دروس

7و8

فصل1

تابع

6 آذر

آزمون5

 

فصل 2

دروس

3و4

درس3

دروس

6و7

درس6

دروس

8و9

دروس

10و11

دروس

5تا8

فصل2

معادله ها

20آذر

آزمون6

 

فصول 1و2

درس5

درس4

دروس

8و9

دروس

7و8

دروس

10و11

دروس

12و13

دروس

9و10

فصل2

معادله ها

4 دي

آزمون7

 

فصل3

درس6

درس4

درس10

دروس

1تا8

دروس

12و13

دروس

1تا13

دروس11و12

فصل2

معادله ها

25 دي

آزمون8

 

فصل3

دروس

5و6

درس5

درس11

درس9

دروس

6تا13

درس14

دروس

9تا12

فصل2

معادله ها

9بهمن

آزمون9

 

فصل3

درس7

درس5

درس12

درس10

دروس

14و15

دروس

15و16

دروس13و14

فصل2

معادله ها

23بهمن

آزمون10

 

فصل3

درس8

درس5

درس13

درس11

دروس

16و17

دروس

17و18

دروس15و16

فصل2

معادله ها

7اسفند

آزمون11

 

فصل3

دروس

7و8

درس6

دروس

10تا13

درس12

دروس

18و19

دروس

19و20

دروس17و18

فصل3

تركيبات

21اسفند

آزمون12

 

فصل3

درس9

درس6

درس14

درس13

دروس

20و21

دروس

21و22

دروس19و20

فصل3

تركيبات

7فروردين

آزمون13

 

فصل 4

درس10

درس6

درس15

درس14

دروس

22و23

دروس

23و24

دروس21و22

فصل3

تركيبات

20فروردين

آزمون14

 

فصل 4

دروس

9و10

درس7

درس16

درس15

دروس

24و25

دروس

25و26

دروس23و24

فصل3

تركيبات

3ارديبهشت

آزمون15

 

فصل 4

دروس

1تا5

درس7

درس17

درس16

دروس

26و27

دروس

14تا19

دروس13تا18

فصل3

تركيبات

17ارديبهشت

آزمون16

 

فصل 4

دروس

6تا10

درس7

دروس

14تا17

دروس

10تا16

دروس

14تا27

دروس

20تا26

دروس19تا24

فصل3

تركيبات

31ارديبهشت

آزمون17

شروع امتحانات نهايي

آزمون18

 

|+| نوشته شده توسط ادريس كريمي نيا در دوشنبه پانزدهم شهریور ۱۳۸۹  |
 دروس عمومی سال سوم انسانی

بسمه تعالي

 

                        بودجه بندي آزمون هاي سراسري گزينه برتر رشته علوم انساني (سال تحصيلي 90-1389)

 

ويژه داوطلبان سال سوم متوسطه

دروس عمومي رشته ادبيات وعلوم انساني

 

انگليسي

معارف اسلامي

عربي

زبان وادبيات فارسي

نام كتاب

موضوع

انگليسي3

دين و زندگي3

عربي3

زبان فارسي3

ادبيات فارسي3

تاريخ

مراحل

درس1

درس1

دروس1و2

دروس1و2

دروس1و2

10مهر

آزمون1

 

درس1

درس2

دروس3و4

دروس3و4

دروس3و4

24مهر

آزمون2

 

درس2

دروس3و4

دروس1تا4

دروس5و6

دروس5و6

8آبان

آزمون3

 

درس2

دروس1تا5

دروس5و6

دروس7و8

دروس7و8

22آبان

آزمون4

 

درس3

دروس6 و7

دروس6و7

دروس9و10

دروس9و10

6 آذر

آزمون5

 

درس3

دروس7و8

دروس7و8

دروس11و12

دروس11و12

20آذر

آزمون6

 

درس4

دروس1تا8

دروس5تا8

دروس13و14

دروس13و14

4 دي

آزمون7

 

درس4

دروس9و10

درس9

دروس1تا14

دروس1تا14

25 دي

آزمون8

 

درس5

دروس9و11

درس10

دروس15و16

دروس15و16

9بهمن

آزمون9

 

درس5

دروس10و12

دروس11و12

دروس17و18

دروس17و18

23بهمن

آزمون10

 

درس6

دروس9تا12

دروس9تا12

دروس19و20

دروس19و20

7اسفند

آزمون11

 

درس6

دروس13و14

دروس13و14

دروس21و22

دروس21و22

21اسفند

آزمون12

 

دروس1و2

دروس14و15

دروس15و16

دروس23و24

دروس23و24

7فروردين

آزمون13

 

دروس3و4

دروس15و16

دروس1تا4

دروس25و26

دروس25و26

20فروردين

آزمون14

 

دروس5و6

دروس1تا5

دروس5تا8

دروس27و7

دروس27و7

3ارديبهشت

آزمون15

 

دروس1تا3

دروس6تا11

دروس9تا12

دروس7و8

دروس7و8

17ارديبهشت

آزمون16

 

دروس 4 تا6

دروس12تا16

دروس13تا16

دروس15تا27

دروس15تا27

31ارديبهشت

آزمون17

 

شروع امتحانات نهايي

آزمون18

 

 

« آزمون هاي سراسري گزينه برتر»

|+| نوشته شده توسط ادريس كريمي نيا در دوشنبه پانزدهم شهریور ۱۳۸۹  |
 
 
بالا